เมื่อป่าคือที่ดินรกร้าง ต้องเสียภาษีที่ดินสูงสุด

 

cropped-img-5767.jpg

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 13 มี.ค.2562 จะเริ่มจัดเก็บรายได้เข้ารัฐตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

อัตราภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างจะถูกจัดเก็บภาษีแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

1 ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย

2 ที่ดินเพื่อการพาณิชย์

3 ที่ดินเพื่อการเกษตร ได้รับการยกเว้นสามปีแรก

4 ที่ดินรกร้างว่างเปล่า

ภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าถือว่ามีอัตราสูงที่สุด คือจัดเก็บภาษี 0.3-3 เปอร์เซ็นต์ ของราคาประเมิน

และเพิ่มขึ้น 0.3 เปอร์เซ็นต์ ทุก 3 ปี ต่อเนื่อง Continue reading “เมื่อป่าคือที่ดินรกร้าง ต้องเสียภาษีที่ดินสูงสุด”