Home

รวมข้อเขียนและภาพถ่าย

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ

life

comment

nature

  “สังคมจะรุ่งเรือง  ถ้าคนแก่ปลูกต้นไม้ สร้างร่มเงาให้เด็กๆ โดยไม่คิดจะเข้าไปนั่งเอง”

สุภาษิตกรีก