ปี 2050 กรุงเทพมหานครจะจมทะเล

bangkok-Artboard_3
บรรยายภาพ ระดับน้ำทะเลท่วมอ่าวไทย ปี 2050
สีฟ้า : น้ำทะเล
สีเทา : แผ่นดินที่เหลืออยู่
ที่มา The  New York Times 29/10/2019

ภายใน สามสิบปีข้างหน้า

ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจากปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเมืองชายฝั่งอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้ Continue reading “ปี 2050 กรุงเทพมหานครจะจมทะเล”