2050 น้ำทะเลท่วมกรุงเทพมหานคร

ภายใน สามสิบปีข้างหน้า ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจากปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเมืองชายฝั่งอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้