Day: October 5, 2019

6 ตุลาคม 2519 กับข้าพเจ้า

ปีนี้ครบรอบ43 ปีเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย คือ เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 การสังหารโหดนักศึกษาและประชาชนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลานั้นผมอายุ 15 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก