Day: July 1, 2019

คนรัก คนชัง

ไม่ต้องมีคนรักทั้งโลก ไม่ต้องมีคนชังทั้งหล้า ขอกล้ายืนยันสิ่งที่เชื่อ และเผื่อใจความเชื่ออาจไม่จริง วันชัย ตัน