Day: February 2, 2021

โรคระบาดคงอยู่กับเราไปเรื่อยๆ

ผู้คนจำนวนมากยังเชื่อว่า การใช้ชีวิตแบบ new normal เป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราว สักพักหนึ่งเมื่อ COVID-19 จางหายไป พวกเราจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมได้ อย่างไรก็ตาม หนึ่งปีผ่านมาแล้ว เชื้อ COVID-19 ก็ยังไม่หายไปง่ายๆ แต่กลับระบาดเพิ่มขึ้นอีก ล่าสุด ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคนี้แล้วเกือบ 100 ล้านคน และมีคนตายมากกว่า 2 ล้านคนในชั่วระยะเวลาเพียงปีเดียว ขณะที่ประเทศไทยมีคนติดเชื้อถึงประมาณ 20,000 กว่า คน และเสียชีวิต 70 กว่าคนแล้ว