ลอนดอนจะเปลี่ยนเป็นมหานครในสวนสาธารณะ

P9050848

ช่วงเวลานี้ ค่า pm2.5 ในกรุงเทพมหานครเฉลี่ยทะลุหลักร้อยมาหลายอาทิตย์แล้ว

ขณะที่ค่า pm2.5 ในกรุงลอนดอนวัดได้หลักสิบ

เหตุผลสำคัญที่กรุงลอนดอนเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีมลพิษ

เป็นเพราะมหานครแห่งนี้มีสวนสาธารณะและต้นไม้มากอันดับต้น ๆ ของโลก

มีงานวิจัยมากมายบอกว่า การปลูกต้นไม้ในเมืองช่วยลดอากาศเป็นพิษได้ชัดเจน

ในปีค.ศ 2013 Daniel Raven-Ellison นักภูมิศาสตร์คนหนึ่ง ได้ตั้งประเด็นว่า

ทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนให้มหานครลอนดอนกลายเป็น ”เมืองในสวนสาธารณะ”

ไม่ใช่     “สวนสาธารณะในเมือง”

สองคำนี้มีความหมายต่างกันมาก เพราะคำแรก หมายความว่า

ลอนดอนจะเป็น สวนสาธารณะที่มี ‘เมือง’ อยู่ข้างใน

ไม่ใช่ เมืองใหญ่ที่มี ‘สวนสาธารณะ ‘อยู่ข้างใน

เขาได้พบว่า แม้ว่าลอนดอนจะมีสวนสาธารณะมากมาย

แต่ก็ยังขาดความหลากหลายทางชีวภาพ และพื้นที่สีเขียวยังไม่ค่อยมากพอ

ตั้งแต่นั้นมาจึงเกิดการรณรงค์ขึ้นครั้งใหญ่ในกรุงลอนดอน มีผู้คนจากหลากหลายอาชีพ

องค์กรต่าง ๆ  นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนและนักการเมืองจำนวนมาก

เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องทำให้สำเร็จ

 

เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวเกิดขึ้นหลายแห่งในเมือง

มีการปรับปรุงพื้นที่ชุ่มน้ำ wetlands ให้กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ อาทิเช่น

Walthamstow wetlands เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาใหญ่ที่สุด

หล่อเลี้ยงชาวลอนดอน 3.5 ล้านคน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของประชากร 8 ล้านคน

แต่เดิมบริเวณนี้นับพันปี เคยเป็นโรงงานผลิต แป้ง โรงสี ทองแดง ดินระเบิด

ต่อมาเมื่อร้อยกว่าปีก่อน เกิดความแห้งแล้ง

จึงมีการปรับปรุงหนองน้ำบริเวณนี้ให้เป็นอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง

เพื่อเป็นโรงผลิตน้ำประปาเลี้ยงชาวลอนดอน

 

และเมื่อปีก่อน ได้ประกาศให้บริเวณนี้เป็น wetland พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการอนุรักษ์

เป็นสวนสาธารณะ นก ปลา คน ต้นไม้ทุกชนิด สามารถอยู่ร่วมกันได้

และยังผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงคนลอนดอนหลายล้านคน

ทุกวันนี้เป็น urban wetlands ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วยขนาด 1,200 ไร่

 

นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะทางเลียบริมแม่น้ำเทมส์หลายแห่ง

ให้เป็นทางเท้า ทางจักรยานที่สามารถติดต่อกันได้ทั่วถึง

 

หกปีผ่านไป เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา Sadiq Khan นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนได้ประกาศว่า

“จะทำให้ลอนดอนเป็นเมืองในสวนสาธารณะแห่งแรกในโลก เป็นเมืองที่เขียวที่สุดในโลก

มีคุณภาพอากาศดี มีการอนุรักษ์สัตว์ป่าและต้นไม้ในเมือง

ตลอดจนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความเป็นเมืองสีเขียว ให้สำเร็จ”

ทุกวันนี้ในแง่กายภาพ ลอนดอนมีพื้นที่ประมาณ 1,600 ตารางกิโลเมตร ประชากร 8 ล้านคน

มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 40 % ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

ประกอบไปด้วย สวนสาธารณะ ต้นไม้ริมถนน สวนขนาดเล็ก พื้นที่ชุ่มน้ำ

เฉพาะสวนสาธารณะ มีถึง 3,000 แห่ง

(ประมาณครึ่งหนึ่งในอดีตเคยเป็นสวนส่วนพระองค์เพื่อการล่าสัตว์ของกษัตริย์

และต่อมาพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ ) ทั้งหมดมีพื้นที่รวมกัน 8.7 หมื่นไร่

 

ขณะที่กรุงเทพมหานครพื้นที่ใกล้เคียงกับลอนดอน ประชากร 10 ล้านคน

มีสวนสาธารณะรวมกันไม่ถึง 3,000 ไร่

 

ในอดีตชาวลอนดอนเคยมีบทเรียนจากปัญหาอากาศไม่บริสุทธิ์

จากปัญหาโรงงานที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงและควันรถ

ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันพิษมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

แต่ก็มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังมาตลอดหลายสิบปี

ลดการใช้รถยนต์ เพิ่มทางจักรยานและระบบขนส่งมวลชนให้ทั่วถึง

โซนนิ่งการก่อสร้างอาคารสูง เข้มงวดกับการก่อสร้างทุกชนิด

และเพิ่มพิ้นที่สวนสาธารณะอย่างรีบด่วน

 

ทางการลอนดอนได้ตั้งเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็นเมืองในสวนสาธารณะว่า

ทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวฟรีและมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพ

เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงธรรมชาติได้

มีการปรับปรุงและตรวจวัดคุณภาพอากาศและน้ำทุกปี

มีการปรับปรุงคุณภาพพื้นที่ให้สัตว์ป่าและต้นไม้มีชีวิตได้ดีขึ้น

สนับสนุนการสร้างอาคารสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการสร้างกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

สุดท้าย ร่วมกันประกาศในอนาคตว่า ลอนดอนเป็นเมืองแห่งโลกสีเขียว

 

แต่แน่นอนว่า การพลิกโฉมมหานครที่มีประชากร 8 ล้านกว่าคน ต้องใช้เวลาพอสมควร

แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากชาวเมืองทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

ที่สำคัญคือ การจับมือระหว่างมหาวิทยาลัย นักวิชาการ ประชาชนในชุมชนและรัฐบาล

ช่วยกันสร้าง อาสาสมัครนักวิทยาศาสตร์พลเมือง

เพื่อระดมคนจำนวนมากช่วยกันเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมทุกอย่าง ดิน น้ำ อากาศ ฯลฯ ทั่วทั้งมหานคร

เพื่อนำข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ได้ มาปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตลอดจนถึงการวางแผนสร้างพื้นที่สีเขียวต่อไปในอนาคต

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการสร้างโครงการนี้

เพราะทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า อยากให้สำเร็จ จึงรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของ

ไม่ใช่โครงการที่เป็นคำสั่งจากส่วนราชการ หรือผู้มีอำนาจลงข้างล่างฝ่ายเดียว

ชาวเมืองลอนดอนพร้อมใจกันทำเรื่องนี้ เพราะเป้าหมายชัดเจนว่า

เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน

ยิ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากเท่าไร สิ่งที่ตามมาคือ

อากาศบริสุทธิ์ น้ำสะอาด และสุขภาพที่ดีของทุกคน

คุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ใช่ลอยมาจากคนใดคนหนึ่ง

แต่ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายอย่างจริงจัง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s